Etik och sekretess

Noggrannhet, professionalism och sekretess

Som fullvärdig medlem i Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) följer jag föreningens yrkesetiska kod. Denna kod innehåller normer för yrkesutövande som alla SFÖ-medlemmar ska följa i sin översättningsverksamhet. I korthet innebär koden att översättaren ska arbeta med noggrannhet, professionalism och sekretess. Såväl vid inträde som fortsatt medlemskap i SFÖ förbinder sig samtliga medlemmar att följa denna yrkesetiska kod – så även jag.

SFÖ:s yrkesetiska kod: http://www.sfoe.se/sidor/yrkesetisk-kod.aspx

Standard för översättningstjänster

Sedan 2006 finns en europeisk standard för översättningstjänster, EN 15038:2006, European Quality Standard for Translation Services. Den finns också på svenska och heter då SS-EN 15038:2006 Översättningstjänster – Krav. Dess målgrupp är främst översättningsbyråer, men den innehåller en hel del som kan vara bra även för köpare och säljare av översättningar att känna till.

I korthet specificerar standarden kraven på leverantören av översättningstjänster med avseende på personella och tekniska resurser, kvalitets- och projektledning, avtalsramar samt rutiner för tjänsterna.

SS-EN 15038:2006 Översättningstjänster – Krav (SIS)